telefoongidsen en post [ wit-rusland ]

gesponsorde links

Beltelecom
Áåëòåëåêîì - íàöèîíàëüíûé îïåðàòîð ýëåêòðîñâÿçè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü Áåëòåëåêîì
www.beltelecom.by

Brest
Geen beschrijving aanwezig.
09.bresttelecom.by/search.php?w=private

Gele gids (Engels)
B2B.BY
www.b2b.by/en/index.php

Gomel regio
Áåëòåëåêîì - íàöèîíàëüíûé îïåðàòîð ýëåêòðîñâÿçè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü Ãîìåëüñêèé ôèëèàë ÐÓÏ Áåëòåëåêîì
gomel.beltelecom.by

Mobiele nrs. Minsk
Телефонная база Минска Телефонный справочник Минска
www.nomer.org/minsk

Posterijen
RSA BELPOCHTA, Republic Belarus, belpost RSA Belpochta :: Republic Belarus ::
www.belpost.by/default2.htm

Relevante rubrieken

Andere rubrieken voor
wit-rusland