panoramafoto's minsk [ wit-rusland ]

gesponsorde links

Bij oorlogsmonument
Ìèíñêèé ãîðîäñêîé èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò, Ïàíîðàìà Ìèíñêà Ïàíîðàìà
www.minsk.gov.by/cgi-bin/gor_pan_panaram.pl?&k_panaram=20

Centrum Minsk
Ìèíñêèé ãîðîäñêîé èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò, Ïàíîðàìà Ìèíñêà Ïàíîðàìà
www.minsk.gov.by/cgi-bin/gor_pan_panaram.pl?&k_panaram=13

Minsk luchtfoto
Ìèíñêèé ãîðîäñêîé èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò, Ïàíîðàìà Ìèíñêà Ïàíîðàìà
www.minsk.gov.by/cgi-bin/gor_pan_panaram.pl?&k_panaram=2

Rivier Svisloch in winter
Ìèíñêèé ãîðîäñêîé èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò, Ïàíîðàìà Ìèíñêà Ïàíîðàìà
www.minsk.gov.by/cgi-bin/gor_pan_panaram.pl?&k_panaram=7

Zjeljonni loek
Ìèíñêèé ãîðîäñêîé èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò, Ïàíîðàìà Ìèíñêà Ïàíîðàìà
www.minsk.gov.by/cgi-bin/gor_pan_panaram.pl?&k_panaram=5

Relevante rubrieken

Andere rubrieken voor
wit-rusland