wit-rusland

gesponsorde links


laatste links voor deze rubriek

Hotels alle steden
Geen beschrijving aanwezig.
www.belarustourist.minsk.by/english/trs/hotel_index.htm

Eurocult, City-trip en hotels
Geen beschrijving aanwezig.
www.eurocult.nl/cm/country/wit_rusland/BYCTM

Travel europe
Travel to Europe - the ultimate guide to Europe. Travel to Europe - the best way to prepare yourself for your trip to Europe
www.travel-europe.org/guides.php?country=BY

Plattegronden Minsk
Maps of Minsk Maps of Minsk
www.myminsk.com/maps/?lng=eng

Brest
Áðåñòñêèé îáëèñïîëêîì. Èíôîðìàöèÿ îá ýêîíîìèêå, ïðîìûøëåííîñòè, íàëîãîâîé ñèñòåìå, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâå, âàêàíñèÿõ íà ïðåäïðèÿòèÿõ Áðåñòñêîé îáëàñòè, ïîñëåäíèå íîâîñòè è ìíîãîå äðóãîå. Áðåñòñêèé îáëèñïîëêîì
www.brest-region.by

Rusland kinderhulp, Hoek van Holland
Rusland Kinderhulp werkgroep Hoek van Holland
www.ruslandkinderhulphoekvanholland.nl

Pax Kinderhulp, Roosendaal
Welkom bij Roosendaal Helpt!
www.roosendaalhelpt.nl

Pax Kinderhulp, Oosterbeek
pax kinderhulp nederland
paxkinderhulp.nl/paginas/witrusland.htm

Tsjerkin, Deventer
Doelstelling
www.tsjerkin.nl/doelstelling.htm

Tsjernobylkinderen, Vrouwenpolder
Tsjernobylkinderen
tsjernobylkinderenvrouwenpolder.nl