rechtspraak

gesponsorde links


laatste links voor deze rubriek

cpbweb.nl
College bescherming persoonsgegevens
www.cbpweb.nl

rechtstatelijke kaders
Geen beschrijving aanwezig.
www.niwi.knaw.nl/nl/oi/nod/onderzoek/OND1295951

curatoren-net
Curatoren.nl heeft de meest uitgebreide informatie over faillissementen. Dien uw vordering in, download openbare verslagen, bericht de curator of bewindvoerder. Maar ook informatie over doorstarts en boedelverkopen. Crediteuren, aandeelhouders, werknemers, en overige belanghebbenden vinden hier...
www.curatoren.nl

alle rechtbanken
Rechtspraak.nl - Rechtbanken
www.rechtspraak.nl/gerechten/rechtbanken

internationaal gerechtshof
Geen beschrijving aanwezig.
www.icj-cij.org/icjwww/idecisions.htm

rechtspleging
Geen beschrijving aanwezig.
www.niwi.knaw.nl/nl/oi/nod/onderzoek/OND1300529

nma
NMa -  home internet NL
www.nmanet.nl

centrale raad van beroep
De Centrale Raad van Beroep is de hoogste bestuursrechter die oordeelt in hoger beroep over geschillen op het terrein van de sociale zekerheid en in ambtenarenzaken. Daarnaast is de Raad onder meer eerste en enige rechter in geschillen betreffende de Rechtspraak.nl - Centrale Raad van Beroep
www.rechtspraak.nl/gerechten/CRvB

kerkrecht
DE KERKORDES, HET KERKRECHT, ORDINANTIES, UITVOERINGSBEPALINGEN EN JURISPRUDENTIE VAN KERKEN IN NEDERLAND: ORGANISATIE VAN DE KERK, AMBTEN, PREDIKANT, OUDERLING, DIAKEN, SYNODES EN HUN ACTA, STRUCTUREN, KERKLIDMAATSCHAP, KERKLEDEN, LITURGIE, KERKELIJKE TUCHT, KERK EN STAAT, KERKELIJK WERKERS, ...
www.kerkrecht.nl

onderwerpen
Onderwerpen
www.justitie.nl/onderwerpen