universiteiten e.d. [ oekraine ]

gesponsorde links

Chmelnitski National University
Õìåëüíèöüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò. ²íôîðìàö³ÿ ïðî ñòðóêòóðó óí³âåðñèòåòó, ôàêóëüòåòè òà êàôåäðè, íàóêîâó ä³ÿëüí³ñòü. ²íôîðìàö³ÿ äëÿ àá³òóð³åíò³â. Àñîö³àö³ÿ âèïóñêíèê³â. Öåíòð ïåðåï³äãîòîâêè. ̳æíàðîäíå ñï³âðîá³òíèöòâî. .: Õìåëüíèöüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò :.
www.tup.km.ua

Donetsk State Technical Un.
Geen beschrijving aanwezig.
www.dgtu.donetsk.ua

Institute of Sociology
Èíñòèòóò ñîöèîëîãèè Íàöèîíàëüíîé Àêàäåìèè Íàóê Óêðàèíû
www.i-soc.com.ua

Ivan Franko University Lviv
Ëüâ³âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà - îäèí ç íàéñòàð³øèõ ó Ñõ³äí³é ªâðîï³ òà îäèí ç íàéïðåñòèæí³øèõ óí³âåðñèòåò³â Óêðà¿íè. Ëüâ³âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà
www.franko.lviv.ua

Kharkiv National University
Kharkiv National University
www.univer.kharkov.ua

Relevante rubrieken

Andere rubrieken voor
oekraine