televisie (uitzendingen) [ oekraine ]

gesponsorde links

1 + 1
Îô³ö³éíèé âåá-ñàéò êàíàëó '1+1' ïðåäñòàâëÿº: '1+1 International', Á³çíåñ '1+1', âåäó÷³ êàíàëó, Äèçàéí '1+1', ëþäè çà êàäðîì, ðåéòèíãè ³ íîâèíè êàíàëó, ïðåñ-ðåë³çè, êàðòà ïîêðèòòÿ, ïðîãðàìè, ô³ëüìè, ñåð³àëè òà ïðîåêòè, íîâèíè ÒÑÍ ³ ÏðîÑïîðò, òåëåïðîãðàìà, â³äåî, òåëåñâ³ò, ³íòåðàêòèâíå ñï³ëêóâàíí...
www.1plus1.net

11 Channel
Òåëåêîìïàíèÿ 11 êàíàë, Äíåïðîïåòðîâñê, Óêðàèíà. Íîâîñòè Óêðàèíû è ìèðà, ïðîãðàììà ïåðåäà÷ è àíîíñû. Ïðÿìîé ýôèð, òåìàòè÷åñêèé è õðîíîëîãè÷åñêèé ïîèñê â àðõèâå.Âåùàíèå â èíòåðíåòå â ôîðìàòå RealVideo. Èíôîðìàöèÿ î êîìïàíèè, íîâûå ïðîåêòû è ìíîãîå äðóãîå. Òåëåêîìïàíèÿ 11 êàíàë, Äíåïðîïåòðîâñê, Ó...
www.11channel.dp.ua

Oekraïense SAT-TV
Russian Satellite TV & Radio
home.tiscali.nl/tolner/rus/sat.htm

Online Oekraïense Televisie
Meer dan 1000 gratis televisiekanalen uit meer dan 100 landen! Oekraïense kanalen
www.allekanalen.nl/buitenlandse-kanalen/Oekra%c3%afne-77.html

Programma overzicht
ÒÂ ïðîãðàììà TV-on-Alba
www.tv.alba.dp.ua

Satelliet TV
Îôèöèàëüíûé ñàéò òåëåêîìïàíèè ÑÒÁ. Îíëàéí-âåùàíèå Òåëåêàíàë ÑÒÁ: Ãëàâíàÿ
www.stb.ua

TrusTech Sateliet Installatie
Geen beschrijving aanwezig.
www.trustech.nl

Uitz. De harmonie van Stepanj
Player omroep.nl
player.omroep.nl/?aflID=3659516&md5=88ea77179a671faf7a56acf85159d1

Uitz. Puberruil Xtra Odessa
Player omroep.nl
player.omroep.nl/?aflID=3649448&md5=f1b103d99a3e5e4f0ce3f549b9d614

YTVS
Ìîëîäiæíà òåëåâiçiéííà ñëóæáà Ìîëîäiæíà òåëåâiçiéííà ñëóæáà
www.mtvs.kiev.ua

Relevante rubrieken

Andere rubrieken voor
oekraine