oekraine

gesponsorde links


laatste links voor deze rubriek

CIA World Fact Book
Geen beschrijving aanwezig.
www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/up.html

Eunite
EUNITE, voor al uw zaken in Centraal- en Oost-Europa EUNITE - EUNITE.nl
www.eunite.nl

ExportFactory
ExportFactory
www.exportfactory.nl

Financiële adviseurs
Be inspired to take full advantage of the potential of the New European Markets. By sharing knowledge and expertise, selecting strong partners, and getting acquainted with the business society and cultural heritage, prosperous partnerships will be established. NEWMARKETS
www.newmarkets.nl

First Ukr. International Bank
Ñàéò Ïåðâîãî Óêðàèíñêîãî Ìåæäóíàðîäíîãî áàíêà. Ïåðâûé Óêðàèíñêèé Ìåæäóíàðîäíûé áàíê
www.fuib.com

ING Oekraine
ING Bank Ukraine
www.ingfn.com.ua

ISM ecompany Ukraine
ISM-Ukraine company
www.ism-ukraine.com

Logistics platform Ltd.
Logistics Platform Logistics Platform - Главная
www.logisticsplatform.com.ua

Chernobyl museum
- Tsjernobylmuseum - Chornobylmuseum - Chernobyl Exclusion Zone -
www.geocities.com/praguemetro/chornobyl.htm

Pripyat
Ïðèïÿòü - ×åðíîáûëü - ×åðíîáûëüñêàÿ ÀÝÑ. Âñå, ÷òî ñâÿçàíî ñ àâàðèåé íà ×ÀÝÑ. Ôîðóì. Êàðòû çîíû. Äîêóìåíòû ×åðíîáûëüñêîé àâàðèè. Ïóáëèêàöèè. Ôîòîãðàôèè ×åðíîáûëÿ. Ïîýçèÿ è ïðîçà. Ñàéò ã. Ïðèïÿòü. ×åðíîáûëüñêàÿ àâàðèÿ. Ôîòî ×åðíîáûëü. ×åðíîáûëüñêàÿ êàòàñòðîôà.
www.pripyat.com