ministeries [ macedonie ]

gesponsorde links

Binnenlandse Zaken
Министерство за Внатрешни Работи id=TitleName>Веб сајт на МВР
www.mvr.gov.mk

Cultuur
Министерство за култура на Република Македонија Ministry of Culture of the Republic of Macedonia
www.kultura.gov.mk

Defensie
Ministry of Defence | Republic of Macedonia
www.morm.gov.mk

Economie
Geen beschrijving aanwezig.
www.economy.gov.mk

Financien
Ministry of Finance
www.finance.gov.mk

Informatie
Êîìèñè¼à çà çàøòèòà íà ïðàâîòî çà ñëîáîäåí ïðèñòàï äî èíôîðìàöèè îä ¼àâåí êàðàêòåð
www.inf.gov.mk

Justitie
Ìèíèñòåðñòâî çà ïðàâäà íà Ðåïóáëèêà Ìàêåäîíè¼à
www.pravda.gov.mk

Milieu en Planning
Министерство за животна средина и просторно планирање
www.moepp.gov.mk

Onderwijs en Wetenschap
Република Македонија - Министерство за образование и наука Почеток
www.mon.gov.mk

Socialele Zaken en Werk
МТСП
www.mtsp.gov.mk

Transport en Communicatie
Ministerstvo za transport i vrski
www.mtc.gov.mk

Relevante rubrieken

Andere rubrieken voor
macedonie