christendom [ macedonie ]

gesponsorde links

MOC
MPC: Macedonian Orthodox Church
www.m-p-c.org

MOK Sveti Stefan NL
Ìàêåäîíñêàòà Ïðàâîñëàâíà Öðêîâíà Îïøòèíà "Ñâåòè Ñòåôàí"
www.svetistefan.nl

MPC - MOK
Официјален вебсајт на Македонската Православна Црква - Струмичка епархија. Makedonska Pravoslavna Crkva - Ohridska Arhiepiskopija
www.mpc.org.mk

Premin Portal
premin, preminportal, portal, Премин, Портал, преминпортал Премин Портал - Дома
www.preminportal.com.mk

St. Clement of Ohrid
St. Clement Cathedral - Home Page
www.stclementofohrid.com

St. Kiril en Metodij
Sts. Cyril and Methodius Macedonian Orthodox Church Macedonian Orthodox Church - Welcome
www.macedonians-nj.org

St. Nikola
Home Page
www.macedonianorthodoxchurch.com

Relevante rubrieken

Andere rubrieken voor
macedonie