astronomie [ macedonie ]

gesponsorde links

Astronomie
Ñêîïñêî àñòðîíîìñêî äðóøòâî å íà¼àêòèâíîòî çäðóæåíèå ñî Ìàêåäîíè¼à êîå ñå çàíèìàâà ñî àñòðîíîìè¼àòà îä íàó÷åí àñïåêò. Skopje astronomy society is the only organization in Macedonia which works active on the field of astronomy. Astronomija
www.astronomija.com.mk

Relevante rubrieken

Andere rubrieken voor
macedonie