overheid [ kazachstan ]

gesponsorde links

Binnenlandse Zaken
Geen beschrijving aanwezig.
www.mvd.kz/eng

Buitenlandse Zaken
Geen beschrijving aanwezig.
www.mfa.kz/eng

Government Kazachstan
Geen beschrijving aanwezig.
www.government.kz/en/default.asp

min. Arbeid en sociale zaken
Ministry of Labor and social protection of Republic of Kazakhstan
www.enbek.kz/eng/index.php

min. Defensie
Geen beschrijving aanwezig.
www.mod.kz/main.php?lang=eng

min. Economie
Ìèíèñòåðñòâî Ýêîíîìèêè è Áþäæåòíîãî Ïëàíèðîâàíèÿ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí |
www.minplan.kz

min. Educatie
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
www.edu.gov.kz/?lang=en

min. Financiën
Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan
www.minfin.kz/index.php?lang=eng

min. Landbouw
Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
www.minagri.kz

min. Volksgezondheid
Íàöèîíàëüíûé öåíòð ýêñïåðòèçû ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ
www.dari.kz

VN missie
Permanent Mission of Kazakhstan to the United Nations
www.kazakhstanun.org

Relevante rubrieken

Andere rubrieken voor
kazachstan