noord nederland [ heraldiek ]

gesponsorde links

Alba Amicorum Van Harinxma
Alba amicorum Van Harinxma thoe Slooten
www.kb.nl/kb/galerie/alba/index.html

Fryske Rie foar Heraldyk
Geen beschrijving aanwezig.
www.fryske-akademy.nl/infotype/webpage/view.asp?objectID=528&zoekt

Wapens in Friesland
gen-links
home.planet.nl/~palst004/transcripties.html#Wapens%20in%20Friesland

Wapens in Noord Nederland
familiewapens en heraldiek
home.planet.nl/~bults071/boek.html

Relevante rubrieken

Andere rubrieken voor
heraldiek