bakuriani (skiën, schansspringen, snowboarden, bobsleeën) [ georgie ]

gesponsorde links

Algemene info
bakuriani.ge
www.bakuriani.ge

Bakuriani.ru
Áàêóðèàíè ïðåêðàñíûé îòäûõ çèìîé è ëåòîì â ãîðàõ Ãðóçèè Áàêóðèàíè - óãîëîê Ãðóçèè
www.bakuriani.ru

Best ski resort of Soviet Union
Ìû ïðåäëàãàåì îòäûõ è êàòàíèå íà ëåãåíäàðíîì ãîðíîëûæíûé êóðîðòå Áàêóðèàíè â Ãðóçèè, êîòîðûé áûë áàçîé îëèìïèéñêîé ñáîðíîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Ñåé÷àñ ýòî óþòíûé êóðîðò ñ ñîâðåìåííûìè ãîñòèíèöàìè, ïîäãîòîâëåííûìè ñêëîíàìè è íîâûìè ïîäúåìíèêàìè, êîòîðûé ïðåòåíäóåò ñòàòü ìåñòîì ïðîâåäåíèÿ çèìíåé îëè...
www.bakuriani-ski.ru

Hotel Apollon
HOTEL APOLLON
www.welcome.ge/hotel_apollon/?&lan=en

Hotel Crystal
სასტუმრო კრისტალი - ბაკურიანი
www.hotelcrystal.ge/index.php

Hotel Premier Palace
PremierPalace
www.premierpalace.ge

Hotel Trialeti Palace
Kazbegi Hotels
www.kazbegihotels.ge

Hotel Vere Palace
VERE PALACE HOTEL HOMEPAGE
www.verepalace.com.ge

Hotels
Welcome to Georgia
www.tourism.gov.ge/geo/hotels.php?reg=7

Mziuri Veli
Mziuri veli, Hotels type dwelling complex in Bakuriani, Apartments in Bakuriani Mziuri veli | Hotels type dwelling complex in Bakuriani
www.mziuriveli.ge

Relevante rubrieken

Andere rubrieken voor
georgie